info@payap.ac.th 053 851478

เกี่ยวกับหอพัก

ปณิธาน

กลุ่มหอพักนักศึกษาเขตแม่คาว  มุ่งเสริมสร้างนักศึกษาและบุคลากร  ให้รู้จักพัฒนาตนเอง มีความรู้ มีความคิดสร้างสรรค์ มีความประพฤติดีงาม มีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม ตลอดจนพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานให้เกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพ  ตามปณิธานของฝ่ายศาสนกิจและพัฒนาคุณภาพชีวิตและสอดคล้องกับปณิธาน ของมหาวิทยาลัยพายัพที่ว่า “สัจจะ – บริการ”

วิสัยทัศน์

“เสริมวิชาการ สร้างทักษะชีวิต ผลิตผู้สร้างสันติสุข”
              เสริมวิชาการ  : เสริมสร้างและพัฒนานักศึกษาให้สามารถปรับตัวเข้าสู่ระบบการเรียนใน    ระดับอุดมศึกษา
              สร้างทักษะชีวิต  : เสริมสร้างนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์   สร้าง สังคมแห่งการเรียนรู้และการพัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษา บุคลากร และชุมชนภายนอกมหาวิทยาลัยที่มีความหลากหลาย
              ผลิตผู้สร้างสันติสุข : เสริมสร้างทักษะชีวิตแก่นักศึกษาและบุคลากร ให้เป็นบุคคลที่สามารถอยู่ร่วมกันและสร้างสันติสุขในสังคมโลก

 พันธกิจ

  1. เป็นที่พักอาศัยที่มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข
  2. เป็นที่พักอาศัยที่สะอาด สะดวก ปลอดภัย และมีสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างเพียงพอ
  3. จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ทั้งด้านวิชาการและด้านคุณธรรม  โดยใช้ระบบ Resident Assistant ในการดูแลนักศึกษา
  4. ฝึกวินัยและฝึกทักษะนักศึกษา  ให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  มีภาวะผู้นำ  มีความรักสามัคคี  มีน้ำใจเอื้อาทร  มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น  และเคารพสิทธิหน้าที่ของกันและกัน