info@payap.ac.th 053 851478
กิจกรรมอบรมคณะกรรมการหอพัก วันที่ 19 มีนาคม 2564
19/03/2021
0

หอพักนักศึกษาชาย และหอพักนักศึกษาหญิง จึงได้จัดโครงการอบรมคณะกรรมหอพักขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาคณะกรรมการหอพัก ที่จะดำรงตำแหน่งในปีการศึกษาถัดไป ส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีภาวะผู้นำ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีน้ำใจบริการ และจิตสาธารณะช่วยเหลือผู้อื่น มีทัศนคติที่ดี มีความคิดสร้างสรรค์และยังเป็นสื่อกลางการรับแจ้งข่าวสารที่เป็นประโยชน์ สร้างความเข้าใจระหว่างนักศึกษาและหอพัก