info@payap.ac.th 053 851478
Open House & Cultural Night ปีการศึกษา 2563
16/12/2020
0

Open House & Cultural Night ปีการศึกษา 2563 วันที่ 16 ธันวาคม 2563 หอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว ร่วมกับสำนักกลางนักเรียนคริสเตียน จัดโครงการ Open House & Cultural night
เพื่อสร้างจิตสำนึกในการดูแลรักษาความสะอาด  การปรับตัวให้อยู่ร่วมกับผู้อื่น ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาในหอพักมีมิตรภาพและสัมพันธภาพอันดีระหว่างกันและกัน การเรียนรู้ในความหลากหลายส่งผลต่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข