info@payap.ac.th 053 851478
ค่ายอาสาพัฒนา ณ หมวดคริสเตียนมาโพ จ.ลำพูน ปีการศึกษา2563
20/02/2021
0

หอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพร่วมกับสำนักกลางนักเรียนคริสเตียน จัดโครงการค่ายอาสาพัฒนา สร้างห้องน้ำ ณ หมวดคริสเตียนมาโพ ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน สังกัดภาคที่1 สภาคริสตจักรในประเทศไทย ในวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีให้นักศึกษา รู้จักการเป็นผู้ให้ การแบ่งปันความรัก ความสุข การเป็นผู้เสียสละและมีจิตสาธารณะต่อสังคมพร้อมก่อให้เกิดความสามัคคี การทำงานเป็นทีมอย่างสร้างสรรค์ และเป็นโครงการที่ดีต่อสังคม