info@payap.ac.th 053 851478
กิจกรรมจิตสำนึกสีเขียว ปลูกป่าเพื่อชุมชน
05/09/2018
0

โครงการจิตสำนึกสีเขียว ปลูกป่าเพื่อชุมชน ณ หน่วยพิทักษ์ อล.3 ฝายแม่แจ่ม เขตอุทยานแห่งชาติออบหลวง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่

มหาวิทยาลัยพายัพมีนโยบายในการจัดตั้งหอพักนักศึกษาชาย และหอพักนักศึกษาหญิง โดยเห็นความสำคัญของการใช้ชีวิตนักศึกษาในหอพัก ถือเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาและพัฒนาชีวิตนักศึกษา จึงได้จัดโครงการ “จิตสำนึกสีเขียว ปลูกป่าเพื่อชุมชน” เพื่อตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ดังพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชที่ว่า “การที่จะมีต้นน้ำลำธารไปชั่วกาลนานนั้น สำคัญอยู่ที่การรักษาน้ำ และปลูกป่าบริเวณต้นน้ำ” และนักศึกษาจะได้รู้ถึงการทำงานเป็นทีมผ่านการทำกิจกรรมนอกสถานที่ดังกล่าว