info@payap.ac.th 053 851478
กิจกรรม แบ่งปัน จิตอาสา เพื่อพัฒนาสังคม
25/01/2020
0

กิจกรรม แบ่งปัน จิตอาสา เพื่อพัฒนาสังคม ณ คริสตจักรป่ากล้วย ต.สบเตี๊ยะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

มหาวิทยาลัยพายัพมีนโยบายในการจัดตั้งหอพักนักศึกษาชาย และหอพักนักศึกษาหญิง โดยเห็นความสำคัญของการใช้ชีวิตนักศึกษาในหอพัก ถือเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาและพัฒนาชีวิตนักศึกษา จึงได้จัดโครงการ “แบ่งปัน จิตอาสา เพื่อพัฒนาสังคม” เพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับนักศึกษา รู้จักการเป็นผู้ให้ การแบ่งปันความรัก ความอบอุ่น ความสุข การเป็นผู้เสียสละและมีจิตสาธารณะต่อสังคม ฝังลึกในจิตสำนึกพร้อมก่อเกิดความสามัคคี ความผูกพัน กล้าคิด กล้าแสดงออก การทำงานเป็นทีมอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งนับเป็น สิ่งที่มีคุณค่ามากที่สุดสำหรับเยาวชนและเป็นโครงการที่เป็นตัวอย่างที่ดี