info@payap.ac.th 053 851478
ประกาศเรื่อง กำหนดให้นักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ ชั้นปีที่ 1 เข้าพักในหอพักของมหาวิทยาลัยพายัพ
11/04/2020
0
pyu-notice
ประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ

เพื่อให้นักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ มีคุณภาพชีวิตที่สมบูรณ์ และได้รับการเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆ ได้แก่
การศึกษาเล่าเรียน การทำกิจกรรมสร้างสรรค์ การมีทักษะชีวิตที่งอกงามด้วยคุณธรรมจริยธรรม การอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข และมีน้ำใจบริการ รับใช้สังคม
จึงเห็นสมควรให้นักศึกษาเข้าพักอาศัยในหอพักของมหาวิทยาลัยพายัพ เพื่อให้สอดคล้องกับกระบวนการพัฒนานักศึกษาดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 43 (1) และ (13) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
จึงกำหนดให้นักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ ชั้นปีที่ 1 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป เข้าพักในหอพักของมหาวิทยาลัยพายัพ เป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา
โดยให้คณะวิชาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการให้เป็นไปตามประกาศนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 30 เดือน มีนาคม พุทธศักราช 2555

(ศาสตราจารย์ ผศ.ดร.ประดิษฐ์ เถกิงรังสฤษดิ์)