ใบสมัครหอพัก

ใบสมัครหอพักเขตแม่คาว

นักศึกษาสามารถสมัครหอพักได้

Download ได้ที่ …

>>>> ใบสมัครหอพักเขตแม่คาว / Application form for residency <<<<

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามจริง

*อาจารย์ที่ปรึกษา หากยังไม่ทราบให้เว้นไว้

*ตัวอย่างเลขที่ใบเสร็จ เช่น  C1-2558:1/1234  พร้อมแนบหลักฐานสำเนาใบเสร็จรับเงิน

ช่องทางการส่งใบสมัคร

1.  ทางไปรษณีย์  ( พร้อมเอกสารประกอบด้วย สำเนาบัตรประชาชน  สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าหอพักเขตแม่คาว              และรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 ใบ )

หอพักชายโอเมกา / หอพักหญิงอัลฟา  มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแม่คาว)

60/3  หมู่ที่ 1  ถ.สมโภชน์เชียงใหม่ 700 ปี  ต.สันกลาง  อ.สันกำแพง  จ.เชียงใหม่  50130

2.   ส่งเอกสารการสมัครด้วยตนเองที่สำนักงานหอพักนักศึกษาเขตแม่คาว