ใบสมัครหอพัก/Application Form

หอพักนักศึกษา ยินดีต้อนรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ

นักศึกษาสามารถศึกษารายละเอียดในการกรอกใบสมัคร  รวมไปถึงเอกสารประกอบการสมัคร ช่องทางการจัดส่ง

และอุปกรณ์ เครื่องใช้ส่วนตัว ที่สิ่งที่จำเป็นที่ใช้ในห้องพักนักศึกษา

การสมัครหอพักนักศึกษานักศึกษาสามารถสมัครหอพัก

Download ได้ที่ …

>>>> ใบสมัครหอพักเขตแม่คาว / Application form for residency <<<<

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามจริง

*อาจารย์ที่ปรึกษา หากยังไม่ทราบให้เว้นไว้

*ตัวอย่างเลขที่ใบเสร็จ เช่น  C1-2558:1/1234  พร้อมแนบหลักฐานสำเนาใบเสร็จรับเงิน

เอกสารประกอบการสมัคร

1. แบบฟอร์มการสมัครหอพัก  พร้อมกรอกรายละเอียดครบถ้วน

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน   พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง  1 ฉบับ

3. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว   จำนวน  3  ใบ

4. สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าหอพักเขตแม่คาว 1 ฉบับ

ช่องทางการส่งใบสมัคร

1.  ส่งทางไปรษณีย์    ตามที่อยู่       หอพักชายโอเมกา / หอพักหญิงอัลฟา  มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแม่คาว)

60/3  หมู่ที่ 1  ถ.สมโภชน์เชียงใหม่ 700 ปี  ต.สันกลาง  อ.สันกำแพง  จ.เชียงใหม่  50130

2.   ส่งเอกสารด้วยตนเอง    ณ หอพักนักศึกษาชายและหอพักนักศึกษาหญิง มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแม่คาว)

ทุกวันและเวลาราชการ